Rok szkolny 2018/2019

Działania podjęte w roku szkolnym 2016/17

 • Projekt Polsko – Duński “Expres yourself”
 • Lepsza Start
 • Erasmus +
 • EuroWeek
 • Projekt TEO-ODER
 • Projekty Edukacyjne dla klas II

Działania podjęte w roku szkolnym 2015/16

 • Projekt TEO-ODER
 • Lepsza Start
 • Erasmus +
 • EuroWeek
 • Śpiewająca Polska
 • Projekty Edukacyjne dla klas II

Działania podjęte w roku szkolnym 2014/2015

Lepsza Start

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum nr 2 w Policach przystąpili do programu edukacyjnego Lepsza Start. Program ten pomaga w weryfikowaniu wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych z matematyki. Uczniowie wszystkich klas rozwiązują standaryzowane testy trzy razy w roku szkolnym: pierwszy test odbywa się we wrześniu, drugi w połowie grudnia, a ostatni w maju. W klasach trzecich w styczniu 2015 r. przeprowadzony będzie próbny egzamin z matematyki. Nauczyciel i uczniowie po każdym teście otrzymują raport indywidualny:

 • ukazujący wyniki poszczególnych uczniów, całej klasy na tle wyników szkoły, województwa i Polski,
 • pokazujący, które typy zadań sprawiają uczniom trudności.

Działania podjęte w roku szkolnym 2013/2014

Program edukacyjny – Przedsiębiorczość

Klasa 3a wraz z wychowawcą Magdaleną Kamolą-Wasielewską przystąpiła w październiku do realizacji projektu związanego z kształtowaniem postawy przedsiębiorczej.

Przedsiębiorczość to program adresowany do młodzieży gimnazjalnej i jej nauczycieli. Celem programu jest kształtowanie przedsiębiorczych umiejętności i zachowań uczniów. Uczeń, pracując zgodnie z ideą programu, poszukuje pomysłów na różne formy aktywności, planuje działania pod względem organizacyjnym i finansowym, pracuje w zespole ukierunkowanym na efekt, dokumentuje swoją pracę, prezentuje efekty działania oraz dokonuje samooceny. Nauczyciel jest moderatorem tych działań, wprowadza w problematykę przedsięwzięcia, stawia problem, inspiruje do działania. Do programu opracowano pakiet materiałów dydaktycznych.

Projekt edukacyjny „Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to największy projekt edukacyjny o wieloletniej tradycji, odbywający się w kinach. Powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Ambitne, niekomercyjne kino, spotkania z gośćmi, multimedialne prelekcje, dyskusje i warsztaty.

W 2011 roku zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej i zmieniły nazwę na Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Należą również do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”.

Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej uzyskały patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendację kilku wojewódzkich kuratorów oświaty. Popierają je również uznani reżyserzy i aktorzy: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i Jerzy Stuhr.

W naszej szkole w powyższym projekcie bierze udział klasa IIa. Od października do czerwca raz w miesiącu uczniowie wraz z nauczycielem polonistą, p. Danutą Pawkin-Kmitą, wyjeżdżają do kina „Pionier” w Szczecinie na film. Przed każdym filmem odbywa się prelekcja dotycząca prezentowanej problematyki. Udział w projekcie pozwala na realizację różnych treści podstawy programowej. Poruszana tematyka jest wykorzystywana na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowawczych.
W miesiącu październiku obejrzeliśmy film pt. „Pan od muzyki” francuskiego reżysera Ch. Barratier. Jest to historia nauczyciela muzyki, który trafia do szkoły przy zakładzie poprawczym dla chłopców. Film traktuje o pasji, autorytecie, poczuciu własnej wartości, o czarodziejskim świecie muzyki. Daje odpowiedź na pytania dotyczące możliwości resocjalizacji, budowania relacji dorosły – dziecko, oczekiwań młodego człowieka od dorosłego.
W listopadzie odbyła się projekcja filmu pt. Tysiąc razy silniejsza”, reż. P. Schildt/Szwecja. Film opowiada o klasie, w której chłopcy zdecydowanie dominują nad dziewczętami. Sytuacja zmienia się, gdy do klasy dołącza nowa uczennica, Saga.
W jaki sposób przedstawiane są dziewczęta we współczesnym kinie skierowanym do młodych ludzi? Jakie zmiany wnosi pojawienie się Sagi? Jak identyfikować się z grupą? Jakie prawa rządzą grupą? Co to jest konformizm, nonkonformizm, feminizm? To niektóre z pytań, na które można odpowiedzieć po obejrzeniu filmu.

Szkolnym opiekunem projektu jest Danuta Pawkin-Kmita.

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA

Program pod nazwą Bezpieczna Szkoła organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Fundację „Razem Bezpieczniej”.
Głównym celem Programu „Bezpieczna Szkoła” jest ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.
W ramach programu przygotowano także zadania dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Młodzieżowy lider profilaktyki”.
Zadaniem młodzieżowego lidera profilaktyki jest opracowanie i zrealizowanie ciekawej inicjatywy promującej bezpieczeństwo wśród młodzieży szkolnej. Inicjatywa powinna być zrealizowana w trakcie trwającego roku szkolnego, jej celem będzie propagowanie idei bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań, zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i postrzegania różnego rodzaju zagrożeń.
Laureaci tej kategorii zostaną nagrodzeni przez organizatorów tytułem „Młodzieżowego lidera profilaktyki” oraz otrzymają nagrody rzeczowe.

Celem konkursu jest:

 • promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży województwa zachodniopomorskiego,
 • aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym,
 • podnoszenie poziomu świadomości prawnej i wiktymologicznej dzieci i młodzieży.

KATEGORIE KONKURSU

Film – reklama społeczna przestrzegająca młodzież przed ryzykownymi zachowaniami (kategoria adresowana do młodzieży szkolnej).
Fotografia profilaktyczna (kategoria adresowana do młodzieży szkolnej).
Plakat profilaktyczny (kategoria kierowana do młodzieży szkolnej).
Gra (komputerowa lub planszowa, kategoria kierowana do młodzieży szkolnej).
W związku z tym, że efekt konkursu, czyli film, fotografia, plakat lub gra mają służyć zajęciom poświęconym bezpieczeństwu, każda praca przesłana na konkurs powinna być dodatkowo wzbogacona o scenariusz zajęć poświęcony bezpieczeństwu w konkretnej kategorii wybranej z regulaminu konkursu.
Scenariusz opracowują nauczyciele zgłaszający młodzież szkolną do konkursu.
W bieżącej edycji, uczestnikami konkursu jest uczeń lub grupa uczniów oraz nauczyciele wspierający swoich podopiecznych scenariuszami zajęć szkolnych.

TEMATYKA KONKURSU

 • Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z sięganiem po środki odurzające (narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna).
 • Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu (cyberprzemoc, uzależnienie od sieci internetowej, cyberzagrożenia).
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przemocą i agresją w szkole i w domu.
 • Handel ludźmi, jako współczesna forma niewolnictwa i ekstremalnej przemocy.
 • Sekty i niebezpieczne grupy wpływu, jako zagrożenie dla współczesnej młodzieży.
 • Przeciwdziałanie przemocy i agresji kibiców na stadionach.
 • Przeciwdziałanie autoagresji oraz samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.
 • Odpowiedzialność za swoje czyny.
 • Zapobieganie prostytucji wśród osób nieletnich.

Prace konkursowe należy nadesłać w wersji elektronicznej lub dostarczyć osobiście do dnia 22.11.2013 r. na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Wydział Prewencji,
ul. Małopolska 47,
70-515 Szczecin z dopiskiem „Profilaktyka oczami młodzieży”

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
www.prewencjakryminalna@szczecin.policja.gov.pl

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Sylwia Lesiak.

PROGRAM AKTYWNA EDUKACJA

W roku szkolnym 2013/2014 przystąpiliśmy do programu Aktywna edukacja. Program ten prowadzony jest w ramach projektu “Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów dzięki efektywnemu wykorzystywaniu na lekcjach dostępnych w szkole technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)– komputerów i internetu.
Działania w ramach programu koncentrować się będą na następujących obszarach:
– przygotowanie szkół do określenia potrzeb w zakresie potrzebnego sprzętu informatycznego i sprecyzowania wymagań wobec niego,
– przygotowanie dyrektorów szkól i nauczycieli do optymalnego wykorzystania już posiadanych oraz pozyskiwanych w przyszłości zasobów sprzętowych,
– przygotowanie nauczycieli do korzystania z edukacyjnych zasobów dostępnych w formie elektronicznej,
– zainicjowanie współpracy nauczycieli pracujących w jednej i różnych szkołach do wspólnego uczenia się wykorzystywania TIK na lekcjach i poza nimi.

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Danuta Pawkin-Kmita.

Nasze cele i działania pogłębiające wiedzę o TIK oraz o bezpieczeństwie w sieci, których realizacja potrwa do lutego 2014 roku.

Cel: Uaktualnienie wypracowanego w roku szkolnym 2012/2013 Kodeksu TIK. (Szkoła brała udział w projekcie „Szkoła z klasą 2.0”.)
Działania:
1. Uaktualnienie Kodeksu TIK na godzinach wychowawczych w kl. I.
2. Przedstawienie opracowanego Kodeksu TIK na Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców zebraniach z rodzicami oraz na godzinach wychowawczych.
3. Wyeksponowanie Kodeksu TIK w gablocie na korytarzu szkolnym oraz na tablicach ściennych w salach lekcyjnych.

Cel: Nauczyciele i uczniowie dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci oraz znają i przestrzegają prawa autorskiego w internecie.
Działania:
1. Zapoznanie uczniów i nauczycieli ze sposobami szyfrowania SSL (ochrona danych, sposób przesyłania danych) oraz z prawem autorskim w internecie.
2. Współpraca z rodzicami – uświadomienie i promowanie bezpiecznego korzystania z internetu.
3. Kampania szkolna „Bezpieczni w sieci”- „Dzień Bezpiecznego Internetu”.
4. Lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, podręczników multimedialnych oraz filmów edukacyjnych. Rola Internetu we współczesnym świecie.

PROJEKT EDUKACYJNY WF Z KLASĄ

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystapiła również do pilotażowego projektu edukacyjnego dotyczącego wychowania fizycznego.
WF z klasą to nowy program realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. Pierwsza edycja trwać będzie cztery miesiące i zakończy się w grudniu 2013r. Program ma służyć opracowaniu nowych sposobów prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, uczynienia zajęć ruchowych w szkole bardziej atrakcyjnymi dla uczniów, zachęcenia młodzieży do aktywności fizycznej i dbania o własne zdrowie. Wszystko to ma być osiągnięte dzięki współpracy organizatorów programu – CEO, nauczycieli WF –u, dyrektorów szkół, lokalnych animatorów sportu. Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji i poradników. Umożliwia też wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programu przy użyciu sprawdzonych w wielu programach blogów nauczycielskich, na których szkoły opisują swoje działania. Już wkrótce rozpoczynamy intensywne działania projektowe.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Dorota Wojtasik.