>

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

  1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2023 r., a kończą 21 czerwca 2024 roku.
  2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

            I półrocze:    4 września 2022 – 3 lutego 2024

            II półrocze:   6 lutego 2023 – 21 czerwca 2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(DZIEŃ GALOWY)
4 września 2023
Pasowanie uczniów klas pierwszych (DZIEŃ GALOWY)13 października 2023
Rocznica Odzyskania Niepodległości (DZIEŃ GALOWY)10 listopada 2023
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2023 –
1 stycznia 2024
Ferie zimowe15 – 28 stycznia 2024
Klasyfikacja śródroczna12 stycznia 2024
Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej
za I półrocze
30 stycznia 2024
Wywiadówka6 lutego 2024
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca –
2 kwietnia 2024
 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi
(DZIEŃ GALOWY)
30 kwietnia 2024
Wpisanie zagrożeń z poszczególnych przedmiotów (ocena „1”,
nieklasyfikowanie)
13 maja 2024
Termin wpisania do dziennika elektronicznego kolorem zielonym
przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i
poinformowania uczniów.
28 maja 2024
Egzamin ósmoklasisty14 – 16 maja 2024
Zebranie z rodzicami – przekazanie na piśmie informacji o
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z
zachowania
28 maja 2024
Termin klasyfikacji rocznej7 czerwca 2024
Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy10 – 12 czerwca 2024
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok
szkolny 2023/2024
13 czerwca 2024
Termin zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym18 czerwca 2024
Zakończenie roku szkolnego (DZIEŃ GALOWY)21 czerwca 2024
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeńdo 3 lipca 2024
Termin przekazania zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty3 lipca 2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2, 3 listopada 2023, 2 maja 2024, 31 maja 2024.

Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

L.p.DataRodzaj spotkania
1.31 sierpnia 2023Zebranie informacyjne klasy I – godz. 16:00
Zebranie informacyjne klasy IV – godz. 17:00
2.12 września 2023Zebranie ogólne
3.Październik 2023Zebrania trójstronne (termin ustalają wychowawcy)
4.21 listopada 2023Konsultacje indywidualne
5.6 lutego 2024Wywiadówka
6.26 marca 2024Konsultacje indywidualne
7.Kwiecień 2024Zebranie rodziców klas VIII – Procedury egzaminacyjne, rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej
8.28 maja 2024Zebranie ogólne – przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z zachowania

UWAGA!
Kalendarz organizacyjny szkoły może ulec modyfikacjom, o czym będziemy na bieżąco informować.