>

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi z siedzibą w Policach, tel.: 91 464 83 70, mail: sp5@police.plul. Wojska Polskiego 68, 72 – 010 Police, jest – Dyrektor Szkoły.
  2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych – mail: iodo@ecrklex.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy – Prawo oświatowe, ustawy – Kodeks Pracy/Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych i innych oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań szkoły.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (jeśli pozwalają na to przepisy prawa), prawo do wniesienia sprzeciwu.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.