Godziny otwarcia gabinetu:

Pon. 8:00 – 12:00
Śr. 8:00 – 12:00
Piąt. 8:00 – 12:00
Pielęgniarka szkolna – Mariola Kędzierska

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE UCZNIÓW W WIEKU SZKOLNYM

W 2016 roku szczepieniom obowiązkowym podlegają dzieci i młodzież z roczników:
2011 – p/błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio,
2007 – p/odrze, śwince, różyczce,
2003 – p/tężcowi i błonicy + zalecane p/krztuścowi,
1998 – p/tężcowi i błonicy + zalecane p/krztuścowi.

Uzupełniającym szczepieniom podlegają dzieci i młodzież z innych roczników, u których nie wykonano w/w szczepień. Każde szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim – u wybranego lekarza pierwszego kontaktu.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 • przeprowadzanie badań przesiewowych uczniów klas I-gimnazjalnych,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • przeprowadzanie pogadanek, rozmów indywidualnych z uczniami w zakresie profilaktyki:
  • wad postawy,
  • wad wzroku,
  • nadwagi i otyłości,
  • higieny osobistej, snu i wypoczynku,
  • chorób zakaźnych,
  • uzależnień.

SZANOWNI RODZICE

Rodziców dzieci z problemami zdrowotnymi (choroby przewlekłe) proszę o bezpośredni lub telefoniczny kontakt z pielęgniarką.

SZANOWNI RODZICE

Uczniowie, którzy są pod opieką lekarzy specjalistów np. ortopeda, okulista, alergolog itp. proszeni są o doręczanie zaświadczenia do pielęgniarki od lekarza o wyniku badania kontrolnego.