Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe