Gimnazjum nr 2 powstało w 1999 roku. Mieści się przy ulicy Wojska Polskiego w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 5. Od początku istnienia gimnazjum wielokrotnie zmieniała się kadra nauczycieli, aby ostatecznie ukształtował się zintegrowany zespół ludzi, tworzący coraz doskonalszy wizerunek tej szkoły. Kadra pedagogiczna realizuje programy autorskie, inicjuje działania twórcze wśród gimnazjalistów, nieustannie podwyższa swoje kwalifikacje, doprowadzając uczniów do wielu sukcesów.

Nauczyciele współorganizują gminne konkursy “Bawimy się w matematykę” oraz “Ortografik”, wraz z uczniami przygotowują imprezy środowiskowe, np. spotkanie wigilijne, uczestniczą w spotkaniach polickich poetów, gdzie prezentują własną twórczość. W szkole prężnie działa samorząd uczniowski, wydawana jest gazetka szkolna, zbiory poezji uczniów. Organizowane są liczne rozgrywki sportowe, turnieje, itd.

W roku szkolnym 2002/2003 braliśmy udział w I edycji ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą: Szkoła z klasą. Patronat nad akcją sprawował Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W akcji wzięło udział ponad 4 tysiące szkół z całego kraju. Tytuł szkoły z klasą uzyskało 3118 szkół, w tym 5 gimnazjów i 7 szkół podstawowych z powiatu polickiego. We wrześniu 2003 r. Gimnazjum nr 2 uzyskało certyfikat Szkoły z klasą.

Szkoły z klasą odznaczają się tym, że uczą twórczego i krytycznego myślenia, sprawiedliwie oceniają, mają dobry klimat, rozwijają wrażliwość, pomagają uczniom uwierzyć w siebie i przygotowują do życia w nowoczesnym świecie. Szkoły te w ciągu ostatniego roku udowodniły, że mają mnóstwo dobrych pomysłów, są otwarte na świat, gotowe podejmować nowe wysiłki po to, by jeszcze lepiej uczyć” – cyt. Gazeta Wyborcza, 14.10.2003 r.

Po zakończonej akcji Szkoła z klasą 2.0 nasza szkoła otrzymała odznakę Działamy z TIK oraz Certyfikat 2.0.

Patron szkoły

Od roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęliśmy działania związane z wyborem kandydatury na patrona szkoły.
Zespół nadzorujący ten projekt składa się z nauczycieli i rodziców – członków Rady Rodziców, a także i przede wszystkim z młodzieży – 3 – osobowej reprezentacji z każdej klasy.
Przedstawiciele klas uczestniczyli już w dwóch spotkaniach, na których dyskutowaliśmy o sylwetkach i zadaniach szkoły. Młodzież zdała sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z wyborem patrona i zadaniami szkoły związanymi później z daną postacią czy organizacją.
Przed nami spotkanie związane z prezentacją proponowanej kandydatury na patrona szkoły.
Hasłem naszego projektu są słowa – idea – “Ponad barierami, czyli szkoła z pasją”.
Kryteria kandydatów ustaliliśmy wcześniej.
Poprzez nasz wybór pragniemy zbudować tożsamość i indywidualność naszej szkoły, czyli opracować wieloletni plan działań charakterystyczny dla nas – Gimnazjum nr 2.

Co oferujemy naszym uczniom obecnie?

 • Bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Wyniki egzaminów każdego roku potwierdzają dobry kierunek pracy szkoły, wysokie kompetencje nauczycieli w pracy z uczniami w opanowaniu standardów egzaminacyjnych.
 • Atmosferę sprzyjającą nauce oraz poczucie bezpieczeństwa. W Gimnazjum nr 2 prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne z zakresu komunikacji, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia terapii pedagogicznej, zapobiegania agresji rówieśniczej, profilaktyki uzależnień. Dla uczniów potrzebujących wsparcia organizowane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze i konsultacje u nauczycieli. Wysoki wskaźnik (badania ankietowe) poziomu bezpieczeństwa i akceptacji działań szkoły przez uczniów i rodziców.
 • Opiekę pedagoga szkolnego.
 • Opiekę medyczną.
 • Indywidualną pracę z uczniem zdolnym.
 • Możliwość poszerzania zainteresowań w szerokiej ofercie kół przedmiotowych i nie tylko.
 • Bogato wyposażoną bibliotekę szkolną.
 • Możliwość korzystania z dobrze wyposażonej sali audiowizualnej.
 • Naukę w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.
 • Szkolną pracownię komputerową, która została zakupiona w roku 2007 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu “Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Możliwość brania udziału w różnego typu konkursach, olimpiadach, turniejach oraz zawodach sportowych.
 • Możliwość nauki co najmniej dwóch języków obcych.
 • Możliwość rozwijania talentów pisarskich w grupie poetycko – prozatorskiej. Opiekę nad młodymi pisarzami sprawują nauczyciele języka polskiego. Co roku uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie lokaty w Powiatowym Konkursie Literackim O Prawo Jazdy na Pegazie, o których z dumą można powiedzieć, że umieją naprawdę pisać.
 • Możliwość niesienia bezinteresownej pomocy innym wraz ze szkolną grupą wolontariatu.
 • Możliwość działania na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie ze Szkolną Grupą Amnesty Internacjonal.
 • Duże, nowoczesne boisko z bieżnią.
 • Jasne i przestronne korytarze szkolne, na których uczniowie spędzają przerwy.
 • Wygodny dojazd komunikacją miejską ze wszystkich dzielnic Polic.
 • Dobrze zaopatrzony sklepik szkolny z pysznymi kanapkami.

Nasza szkoła sprzyja poszerzaniu horyzontów młodego człowieka i rozwija jego zainteresowania.

Szkolny samorząd aktywnie działa, umilając rok szkolny. Szkoła organizuje innowacyjne zabawy, w które mogą włączyć się całe klasy, np. Dzień Sportu, przyozdabianie klas, konkursy klasowe oraz przedstawienia. Każdy uczeń ma możliwość wypróbowania swoich możliwości w różnych przedsięwzięciach.

Aby zostać uczniem Gimnazjum nr 2, wystarczy:

 • na przełomie marca/kwietnia złożyć w sekretariacie szkoły podanie celem zapisania się do gimnazjum;
 • po zakończeniu roku szkolnego donieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej oraz przedłożyć do wglądu akt urodzenia.

WIZJA SZKOŁY:

Jesteśmy szkołą dla wszystkich i wszyscy możemy ją współtworzyć, a najwyższym dla nas dobrem jest drugi człowiek.

MISJA SZKOŁY

 1. Stworzy uczniowi najbardziej optymalne warunki do zdobywania wiedzy, tak w zakresie merytorycznym, jak i praktycznym.
 2. Będzie rozwijała różnorodne zainteresowania ucznia poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 3. Zadba o wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
 4. Wspomoże ucznia w uzewnętrznianiu norm i wartości etycznych i moralnych.
 5. Stworzy bezpieczną i przyjazną atmosferę, gdzie uczeń, rodzic i nauczyciel będą wspólnotą zmierzającą do osiągnięcia edukacyjnego sukcesu.

NASZ ABSOLWENT TO AKTYWNY, SAMODZIELNY I ODPOWIEDZIALNY POLAK

Aktywny:

 • w rozwoju własnych zainteresowań,
 • w poszukiwaniu prawdy,
 • w odróżnianiu dobra od zła,
 • w życiu społecznym,

Samodzielny:

 • w podejmowaniu decyzji,
 • w uczeniu się,
 • w ocenianiu siebie i innych,
 • w wytyczaniu sobie celów życiowych,

Odpowiedzialny:

 • za własne słowa i czyny,
 • za siebie i innych,
 • za własny rozwój.

Zasady, jakie uczeń musi przestrzegać:

 • Okazuje szacunek.
 • Systematycznie uczestniczy i przygotowuje się do lekcji.
 • Szanuje poglądy innych osób.
 • Trudne sytuacje zgłasza dorosłym – niedopuszczalne są samosądy.
 • Nie prowokuje innych.
 • Nie wdaje się w bójki.
 • Nie przynosi do szkoły cennych przedmiotów.
 • Przychodzi do szkoły stosownie ubrany.
 • Nie przynosi do szkoły rzeczy niebezpiecznych.
 • Mówi NIE złym namowom.
 • Nie pali papierosów, nie bierze narkotyków, nie spożywa alkoholu.