>
0
Aktualności

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2021 r. Będzie to inne, ale nie mniej wyjątkowe powitanie nowego roku szkolnego, szczególnie dla nowych uczniów – pierwszoklasistów i siódmoklasistów, którzy po raz pierwszy spotkają się z koleżankami i kolegami z klasy, z wychowawcą. Życzymy wszystkim dużo sukcesów, radości i uśmiechu każdego dnia. Oby ten rok przyniósł wszystkim same dobre chwile!

W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam procedury
postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych, które zostały umieszczone na stronie www.sp5.police.pl. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do szkoły.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 7. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 8. W wyjątkowych sytuacjach będzie mierzona temperatura (termometrem bezdotykowym) dzieciom.
 9. Na teren szkoły uczniowie wchodzą według schematu:
  • wejściem głównym A (od ulicy Mazurskiej) uczniowie uczący się na parterze
  przy szatni: klasa 8d oraz na pierwszym piętrze: klasy 7a, 8c, 8e;
  • wejściem B (od ulicy Wojska Polskiego) wchodzą uczniowie klas 1-3;
  • wejściem C (od strony boiska) wchodzą uczniowie uczący się na parterze:
  klasy 4a, 4b, 8a, 8b.
 10. Uczniowie nie korzystają z szatni. Uczniowie klas 1-3 korzystają z wieszaków przy sali lekcyjnej. Uczniowie klas 4-8 mają odzież wierzchnią w salach lekcyjnych, z której korzystają, wychodząc na przerwę na boisko szkolne lub lekcję wf.
 11. Każda klasa ma przypisaną swoją salę lekcyjną, w której odbywają się wszystkie zajęcia edukacyjne. Uczniowie przemieszczają się tylko do pracowni chemicznej, informatycznej oraz sali gimnastycznej, gdzie obowiązują szczegółowe procedury.
 12. Uczniowie zobowiązani są nosić maseczkę, przy każdorazowym wyjściu z sali lekcyjnej.
 13. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę.
 14. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 15. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 16. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 17. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 18. Przed wejściem do budynku, podczas przemieszczania się po terenie szkoły obowiązuje dystans społeczny – do budynku wchodzimy pojedynczo.
 19. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach korzysta z usługi Microsoft Office 365. Każdemu uczniowi zostanie utworzone konto uczniowskie, które ułatwi komunikację i współpracę uczniów z nauczycielami (udostępnianie zasobów edukacyjnych, pracę grupową, projektową lub w przypadku zagrożenia COVID – 19 – przejście na nauczanie zdalne). Uczeń uzyska dostęp do aplikacji w usłudze Microsoft Office 365 na licencji Office 365 A1 dla uczniów lub studentów.
 20. Powyższą usługę będziemy wykorzystywać do komunikacji z rodzicami, do prowadzenia zajęć dodatkowych z uczniami (w miarę możliwości), do realizacji projektów, różnych przedsięwzięć. Poniżej znajdują się uaktualnione szczegółowe procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 roku.
Procedura_zapewnienia_bezpieczenstwa_SP5__1.09.2021

Z poważaniem,
dyrektor szkoły
Barbara Fijołek