>

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego w Policach prowadzi

 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • planowanie, sprawozdawczość,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • księga uczniów w szkole,
 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
 • rejestr korespondencji,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
 • archiwum szkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych).

Ponadto:

 •  Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom   postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia  29.08.1997 r.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). 
 • Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

      Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym
      na terenie placówki.