Nabór do klasy VII w roku szkolnym 2020 / 2021

Szkoły Podstawowej nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego w roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzyć 5 oddziałów klas siódmych, w tym 2 lub 3 oddziały dwujęzyczne z drugim językiem nauczania angielskim: pierwszy język nauczania – język polski, drugi język nauczania – język angielski: poszerzenie do 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego, wprowadzenie dwujęzyczności na dwóch przedmiotach: biologia, wos (w klasie ósmej).

Do oddziałów dwujęzycznych przyjmujemy uczniów klas szóstych ze szkół SP3 i SP2 oraz uczniów z pozostałych szkół podstawowych, jeśli przystąpią do sprawdzianu predyspozycji językowych i zaliczą ten sprawdzian pozytywnie. W przypadku większej liczby chętnych uczniów zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne do klas dwujęzycznych zostanie przeprowadzane przez powołaną przez
Dyrektora Komisję Rekrutacyjną. Prace Komisji Rekrutacyjnej opierać się będą na zasadach podanych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.
Postępowanie obejmie trzy etapy:

ETAP PIERWSZY

  • zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych,
  • przeliczenie ocen świadectwa na punkty, wynikające bezpośrednio z treści ww.

Rozporządzenia – w przypadku ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego:

  • 18 pkt. za stopień celujący,
  • 17 pkt. za bardzo dobry,
  • 14 pkt. za dobry,
  • 8 pkt. za dostateczny,
  • 2 pkt. za dopuszczający,
  • w przypadku świadectwa z wyróżnieniem 7 pkt.

ETAP DRUGI

W przypadku jednakowych wyników lub większej liczby miejsc niż liczba kandydatów do powyższych kryteriów dołącza się również kolejne, określające warunki rodzinne / wychowawcze ucznia (Art.139 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)

ETAP TRZECI

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych mogą być przyjmowani
kandydaci niebędący uczniami obwodu szkoły, pod warunkiem przystąpienia do
postępowania rekrutacyjnego.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji – podaniu do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, rodzic kandydata ma prawo wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic ma prawo wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.