Szanowni Państwo,

informujemy, że od 06 kwietnia rozpoczynamy nabór do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej na rok szkolny 2021/2022.

Deklarację do oddziału dwujęzycznego można pobrać z naszej strony internetowej (załącznik poniżej) i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy sp5@police.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

W oddziale dwujęzycznym uczniowie uczą się dwujęzycznie – w języku polskim i angielskim – na dwóch przedmiotach: biologia, wos (w klasie ósmej) oraz mają 5 godzin tygodniowo języka angielskiego.

Do oddziału dwujęzycznego przyjmujemy uczniów klas szóstych, jeśli przystąpią do sprawdzianu predyspozycji językowych i zaliczą ten sprawdzian pozytywnie. W przypadku większej liczby chętnych uczniów zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

>>DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH<<


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne do klas dwujęzycznych zostanie przeprowadzane przez powołaną przez Dyrektora Komisję Rekrutacyjną. Prace Komisji Rekrutacyjnej opierać się będą na zasadach podanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.

Postępowanie obejmie trzy etapy:

ETAP PIERWSZY

  • zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych,
  • przeliczenie ocen świadectwa na punkty, wynikające bezpośrednio z treści ww. Rozporządzenia – w przypadku ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego:

18 pkt. za stopień celujący,

17 pkt. za bardzo dobry,

14 pkt. za dobry,

8 pkt. za dostateczny,

2 pkt. za dopuszczający,

– w przypadku świadectwa z wyróżnieniem 7 pkt.

ETAP DRUGI

W przypadku jednakowych wyników lub większej liczby miejsc niż liczba kandydatów do powyższych kryteriów dołącza się również kolejne, określające warunki rodzinne / wychowawcze ucznia (Art.139 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)

ETAP TRZECI

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych mogą być przyjmowani kandydaci niebędący uczniami obwodu szkoły, pod warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji – podaniu do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, rodzic kandydata ma prawo wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic ma prawo wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.


Przedstawiamy terminarz rekrutacji do klas VII Szkoły Podstawowej:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS VII ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POLICE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Przyjmowanie wniosków kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych szkołyod 6.04.2021 r. do 7.05.2021 r.od 6.07.2021 r. do 9.07.2021 r.
2Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych18.06.2021 r. godz. 16.0013.07.2021 godz. 10.00
3Przekazanie informacji o wynikach sprawdzianu predyspozycji językowych25.06.2021 r. godz. 10.0014.07.2021 r. godz. 12.00
4Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych25.06.2021 r. godz. 10.0014.07.2021 r. godz. 12.00
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowejod 25.06.2021 r. do 30.06.2021 r. godz. 12.00od 14.07.2021 r. do 15.07.2021 r.
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych5.07.2021 r. godz. 12.0016.07.2021 r. godz. 14.00

Wkrótce zostaną udostępnione dalsze szczegóły wraz z dokumentami.

Link do zarządzenia Burmistrza Polic:
https://sp5.police.pl/rekrutacja-2021-2022/