Szczegółowe informacje:

***

Zarządzenie Nr 22/2021
Burmistrza Polic
z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas IV oraz klas V oddziałów sportowych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas VII oddziałów dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 22/2021
Burmistrza Polic
z dnia 20 stycznia 2021 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POLICE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 1.03.2021 r. do 19.03.2021 r.od 7.04.2021 r. do 9.04.2021 r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 22.03.2021 r. do 24.03.2021 r.12.04.2021 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych25.03.2021 r. godz. 13.0014.04.2021 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 26.03.2021 r. do 30.03.2021 r.od 14.04.2021 r. do 19.04.2021 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.1.04.2021 r. godz. 13.0020.04.2021 r.

***

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 22/2021
Burmistrza Polic
z dnia 20 stycznia 2021 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS VII ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POLICE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Przyjmowanie wniosków kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych szkołyod 6.04.2021 r. do 7.05.2021 r.od 6.07.2021 r. do 9.07.2021 r.
2Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych18.06.2021 r. godz. 16.0013.07.2021 godz. 10.00
3Przekazanie informacji o wynikach sprawdzianu predyspozycji językowych25.06.2021 r. godz. 10.0014.07.2021 r. godz. 12.00
4Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych25.06.2021 r. godz. 10.0014.07.2021 r. godz. 12.00
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowejod 25.06.2021 r. do 30.06.2021 r. godz. 12.00od 14.07.2021 r. do 15.07.2021 r.
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych5.07.2021 r. godz. 12.0016.07.2021 r. godz. 14.00